Cultuur

Cultuur en kunst zijn van waarde voor de Barendrechtse samenleving. Het culturele erfgoed moet behouden worden. Een breed aanbod van cultuur moet voor de Barendrechters beschikbaar zijn. Niet alles kan binnen de grenzen van ons dorp gevonden worden. Samenwerken met de regio is van belang. Het is echter niet de taak van de gemeente om zich bezig te houden met de invulling van kunst en cultuur. Cultuur staat niet op zichzelf. In Barendrecht is sprake van een rijk verenigingsleven en een groot aantal lokale voorzieningen van hoog niveau.

© Jos Wesdijk


·         De Barendrechtse VVD zal waar mogelijk het verenigingsleven en lokale voorzieningenniveau actief blijven ondersteunen. Wij maken ons sterk voor cultuurhistorie. De VVD moedigt initiatieven voor (nieuwe) vormen van cultuuruitoefening en kunstuitingen vanuit de gemeenschap zelf aan.


·         De VVD vindt het belangrijk dat er in Barendrecht door derden evenementen worden georganiseerd. Voorbeelden als het Zomer- en Winterfeest zijn belangrijke ontmoetingsmomenten voor onze inwoners en kunnen daarnaast een positieve impuls op de lokale economie hebben. Wij willen de dynamiek hiervan versterken door dergelijke evenementen aan minder regels te onderwerpen. Een goede spreiding van evenementen over heel Barendrecht, vergroot de toegankelijkheid en het bruisend karakter.


·         De Barendrechtse VVD wil dat  kleinschalige evenementen makkelijk georganiseerd kunnen worden. Voor evenementen waar minder dan 100 personen aan zullen deelnemen, bijvoorbeeld straatbarbecues, kunnen volledige vergunningsvrij geregeld worden. Bij evenementen met een verwachte deelname van 100-250 personen is enkel een meldingsplicht voldoende. Evenementen met verwachte deelname van meer dan 250 personen worden alleen nog vergunning plichtig. Hiermee worden de administratieve lasten voor burgers gereduceerd en de bestuurlijke drukte voor het ambtenarenapparaat teruggebracht.


·         Om het huidig concept Bruisend Kruispunt te kunnen behouden wil de VVD dat het Kruispunt in de periode 2018-2022  een sluitende exploitatie krijgt. Daarmee kunnen de faciliteiten optimaal worden gebruikt en de rentabiliteit worden verbeterd.


·         De VVD pleit er dan ook voor om een cultuursector te behouden met zo min mogelijk invloed van de overheid en afhankelijkheid van subsidies.