Economie en werk

Het gaat economisch goed met Barendrecht en dat moet minimaal zo blijven. De VVD kiest voor een gezond lokaal economisch beleid gestoeld op structureel overleg tussen de gemeente, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties. Werkgelegenheid is cruciaal voor een gezonde gemeenschap.

© CCO


·         Agrivers: Met een omzet van ca. € 4 miljard is de Agrivers sector van groot belang voor Barendrecht. Het zorgt voor veel werkgelegenheid en levert een aanzienlijke toegevoegde waarde voor de Barendrechtse Economie. Met de toevoeging van Nieuw Reijerwaard aan het bedrijventerrein wordt een extra omzet van € 4 miljard haalbaar en worden circa 3.500 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. De sector wordt echter geconfronteerd met toenemend ruimtegebrek en moeizame verkeersafwikkeling. Een goede inrichting en ontsluiting van Nieuw-Reijerwaard kan deze problemen oplossen.


·         Ondernemers: zorgen voor werkgelegenheid en verhogen onze welvaart en moeten, waar mogelijk, gestimuleerd worden. Ondernemers zijn de motor van onze economie, zonder ondernemers geen werk De VVD pleit er voor dat alle winkeliers zoveel als mogelijk de vrijheid te krijgen om binnen de wettelijke grenzen te ondernemen. Inperken van lokale regelgeving en vergunningen druk is belangrijk. Garantstellingen die ondernemers moeten storten in het kader van de aanbesteding kunnen worden afgeschaft. Aansprakelijkheidstelling door middel van een overeenkomst is hiervoor een goed alternatief. De VVD wil met concurrerende grondprijzen de bestaande werkgelegenheid vergroten. Hiermee wordt een van de elementen die ondernemers in ogenschouw nemen bij hun overweging voor vestiging van hun bedrijf positief beïnvloed en ontstaat een betere concurrentiepositie met andere gemeenten waardoor bedrijven eerder voor Barendrecht kiezen.


·         Leegstand: leegstand werkt verloederend daarom dient de gemeente zich flexibel op te stellen in die gevallen dat bestemmingsplannen voor winkel-, kantoren-, horeca en andere bedrijfsconcentraties beperkend werken. Zij moet daarbij proactief inspelen op veranderende economische omstandigheden.


·         Buiten de grenzen: De VVD zet in op meer focus op Europa, omdat de afzetmarkt van de Barendrechtse Agrivers sector zich Europa breed uitstrekt. Zo moeten wij meer grip krijgen op Europese ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan het verbeteren van die markt. In dat verband is de VVD groot voorstander van doortrekken van de A4 tussen de Benelux-tunnel en de aansluiting met de A29 richting Antwerpen.


·         Onderwijs-bedrijfsleven: Gericht onderwijs leidt tot werk. De VVD spant zich daarom in op een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.


·         Werk moet lonen: het maakt mensen weer maatschappelijk actief en het creëert een positief zelfbeeld. Barendrechters gaan door de vele inkomensafhankelijke regelingen er financieel op achteruit als zij van een uitkering naar een baan gaan. Maar men moet er financieel wel op vooruit gaan! Het kan niet zo zijn dat mensen met een uitkering niet aan de slag gaan omdat het niet loont, De VVD wil mensen met een bijstandsuitkering actief inzetten voor maatschappelijke activiteiten. Misbruik van sociale voorzieningen wordt niet geaccepteerd en wordt te allen tijde krachtig bestreden. Fraudebestrijding door koppeling van cliëntgegevens is noodzaak. De VVD wil dat er meer dan nu fysieke controles op de thuissituatie worden uitgevoerd om cliëntgegevens daadwerkelijk te toetsen.