ECONOMIE

Het gaat economisch goed met Barendrecht en dat moet minimaal zo blijven.

De VVD kiest voor een gezond lokaal economisch beleid gestoeld op structureel overleg tussen de gemeente, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties.

Werkgelegenheid is cruciaal voor een gezonde gemeenschap; dat Barendrecht nu meer werkgelegenheid kent dan arbeidsaanbod is géén reden om niet naar méér werkgelegenheid in Barendrecht te streven.

Zonder economie geen welvaart

De VVD vindt dat de administratieve lastendruk voor burgers en ondernemers beperkend werkt. Wij streven naar afschaffing van deze druk. De periodieke lokale lasten krijgt men in Barendrecht op één factuur. De VVD schrapt onnodige en belemmerend werkende regels. Onder andere moet de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) ingrijpend worden vereenvoudigd. Bij het ondernemersloket wordt de functie van bedrijfscontactfunctionaris uitgebreid met accountmanagement.

Leegstand werkt verloederend daarom dient de gemeente zich flexibel op te stellen in die gevallen dat bestemmingsplannen voor winkel-, kantoren-, horeca en andere bedrijfsconcentraties beperkend werken. Zij moet daarbij proactief inspelen op veranderende economische omstandigheden.

De VVD zet in op meer focus op Europa, omdat de afzetmarkt van de Barendrechtse Agrivers sector zich Europa breed uitstrekt. Zo moeten wij meer grip krijgen op Europese ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan het verbeteren van die markt. In dat verband is de VVD groot voorstander van doortrekken van de A4 tussen de Benelux-tunnel en de aansluiting met de A29 richting Antwerpen.