GEMEENTELIJKE LASTEN

De belasting voor eigenaren van een koopwoning (OZB) moet omlaag!

Met de samenwerking in BAR verband wordt op termijn een structurele besparing van € 5 miljoen per jaar bereikt. Circa € 2 miljoen daarvan komt voor Barendrecht beschikbaar. De VVD wil dat deze besparing ten goede komt aan de inwoners van Barendrecht door structurele verlaging van de OZB.

Een verantwoord financieel beleid is voor de VVD de basis voor het totale gemeentelijke beleid. Dit beleid stoelt op een reële, sluitende begroting, een gezonde reservepositie, een tijdig opgestelde rekening, een overzichtelijk meerjarenperspectief en begrijpelijke (tussentijdse) rapportages. De VVD zet zich in voor afrekenbare doelstellingen zowel in financiële als in maatschappelijke zin.

De VVD staat voor het zo laag mogelijk houden van gemeentelijke belastingen en leges en eist dat verhoogde efficiency en ombuigingen voor gaan op lastenverhogingen. De andere gemeentelijke belastingen en leges dienen uitsluitend ter dekking van de aan deze belastingen en leges verbonden kosten.

Door de decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten, waarbij de benodigde financiële middelen niet of onvoldoende overgaan, komen de gemeentelijke financiën onder druk te staan. De VVD houdt vast aan het principe dat voor het uitoefenen van de gedecentraliseerde taken uitsluitend de door het rijk beschikbaar gestelde middelen mogen worden aangewend. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. De VVD staat dan voor prioriteit geven aan het uitvoeren van de wettelijke taken en aan de kwaliteit van de samenleving.

De VVD houdt vast aan de principes dat:

  • de gemeente maximaal moet profiteren van alle mogelijkheden die Europa biedt op het gebied van subsidies van wet- en regelgeving.
  • de gemeente geen taken behoort uit te voeren, die even goed of beter door derden uitgevoerd kunnen worden.
  • de gemeente actief op zoek gaat naar alternatieve vormen van financiering. Hierbij past dat voorzieningen zoveel als mogelijk onder één dak worden ondergebracht en de beschikbare ruimte met visie wordt ingericht.