Gemeentelijke Lasten

Wij beseffen dat het geld dat de gemeente uitgeeft direct dan wel indirect door bewoners is opgebracht. Wij willen ons daarom inzetten voor zo laag mogelijke gemeentelijke belastingen en heffingen. Wij geven dan ook geen geld uit aan onnodige zaken en potten geld niet op. Kritisch kijken naar het huidige huishoudboekje en minder noodzakelijk uitgaven schrappen kunnen bijdragen aan zo laag mogelijke belastingen. Wij willen ons inzetten voor een verlaging van de OZB en wij zijn voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting en de toeristenbelastingen

© CCO

Een verantwoord financieel beleid is voor de VVD de basis voor het totale gemeentelijke beleid. Dit beleid stoelt op een reële, sluitende begroting, een gezonde reservepositie, een tijdig opgestelde rekening, een overzichtelijk meerjarenperspectief en begrijpelijke (tussentijdse) rapportages. De VVD zet zich in voor afrekenbare doelstellingen zowel in financiële als in maatschappelijke zin.

De VVD staat voor het zo laag mogelijk houden van gemeentelijke belastingen en leges en eist dat verhoogde efficiency en ombuigingen voor gaan op lastenverhogingen. De andere gemeentelijke belastingen en leges dienen uitsluitend ter dekking van de aan deze belastingen en leges verbonden kosten. Met de samenwerking in BAR verband is een structurele besparing van € 5 miljoen per jaar bereikt. Circa € 2 miljoen daarvan is voor Barendrecht 'beschikbaar". De VVD wil dat deze besparing ten goede komt aan de inwoners van Barendrecht door structurele verlaging van de OZB.

Door de decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten, waarbij de benodigde financiële middelen niet of onvoldoende overgaan, komen de gemeentelijke financiën onder druk te staan. De VVD houdt vast aan het principe dat voor het uitoefenen van de gedecentraliseerde taken uitsluitend de door het rijk beschikbaar gestelde middelen mogen worden aangewend. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. De VVD staat dan voor prioriteit geven aan het uitvoeren van de wettelijke taken en aan de kwaliteit van de samenleving.

Hondenbelasting is een achterhaalde belasting. Het is tevens oneerlijk (hondenbezitters worden bijvoorbeeld anders behandeld dan katten en paardenbezitters). Daarnaast vragen we aan hondenbezitters om een oogje in het zeil te houden én zo bij te dragen aan uw en onze veiligheid. Redenen genoeg om de hondenbelasting af te schaffen.


De VVD houdt vast aan de principes dat:

  • de gemeente maximaal moet profiteren van alle mogelijkheden die Europa biedt op het gebied van subsidies van wet- en regelgeving.
  • de gemeente geen taken behoort uit te voeren, die even goed of beter door derden uitgevoerd kunnen worden.
  • de gemeente actief op zoek gaat naar alternatieve vormen van financiering. Hierbij past dat voorzieningen zoveel als mogelijk onder één dak worden ondergebracht en de beschikbare ruimte met visie wordt ingericht.
  • Lokale heffingen (riool, afval) moeten zo loog mogelijk. Zonder aan kwaliteit van de leefomgeving in te boeken