JEUGD

Met verreweg de meeste jongeren in Barendrecht gaat het goed. Het jongerenbeleid moet tot stand komen in overleg met jongeren en gericht zijn op alle jongeren.

Het jeugdbeleid wordt voor, door en vooral met jongeren vormgegeven. Jongeren met wie het goed gaat verdienen onze aandacht. Zij vormen een belangrijke groep en moeten gestimuleerd worden in hun verdere ontwikkeling en ontplooiing. Afhankelijk van het gedrag is voor sommige groepen jongeren extra begeleiding noodzakelijk. De VVD vindt dat een toegesneden mix van preventieve en repressieve maatregelen noodzakelijk is.

De jeugd heeft rechten maar ook plichten

In Barendrecht is sprake van bovenmatig gebruik van de voorzieningen voor jeugdzorg ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. De VVD wil, om tot een zo effectief mogelijk aanbod te komen, bij de decentralisatie van deze zorg vanuit het Rijk naar de gemeente de toegang tot deze zorg via een poortwachtersfunctie laten lopen om onnodig gebruik te voorkomen.

De VVD vindt dat er voldoende activiteiten voor en door jongeren worden georganiseerd. De VVD ondersteunt daarin initiatieven die door de jongeren zelf worden opgepakt en is voorstander dat de gemeente per jaar een bepaald bedrag ter beschikking stelt voor de uitvoering van dit soort initiatieven.

De VVD heeft zich ingespannen voor de realisatie van een jongerencentrum in de nieuw te bouwen Multi Functionele Accommodatie (MFA) op de campus Lagewei. De VVD richt zich nu op een goede invulling van de functies van het jongerencentrum en het minimaliseren van overlast voor de omgeving.