Sport

De Barendrechtse VVD vindt Barendrecht een sportdorp. Investeren in sport is een investering in de samenleving en in de Barendrechters. Sporten bevordert sociale contacten en sociale vaardigheden, vooral voor kinderen. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl. Door sport doen meer mensen mee in de samenleving. Sport moet daarom toegankelijk zijn voor iedereen.

© Jos Wesdijk


·         Breedtesport legt de basis voor topsport. VVD uitgangspunt daarbij is, dat de gemeente niet treedt in en financieel bijdraagt aan de exploitatie van een topsportvereniging. De gemeente heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de sportvoorzieningen op uitzonderlijk hoog niveau zijn; dit was alleen mogelijk met behulp van door de gemeente verstrekte subsidies. Groei of instandhouding van dit hoge niveau vraagt zeer waarschijnlijk om een hogere eigen inbreng van de verenigingen en van de leden.


·         Sport is goed maar we moeten nadenken tegen welke prijs. De VVD is voorstander van een helder, transparant en eenduidig beleid over subsidiering en stimulering van sportverenigingen. We onderschrijven het kwalitatieve deel van het subsidiebeleid waarmee we sportverenigingen stimuleren om in te spelen op de veranderende samenleving en dat zij nauw samenwerken met scholen en bijdragen aan de buitenschoolse opvang om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.·         De VVD onderkent het belang van sport. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl, activeert mensen en creëert sociale cohesie. Door te sporten leer je normen en waarden, incasseren, doorzetten en samenwerken. Projecten van doelgroepen als jongeren, ouderen, gehandicapten en de scholierensport vormen voor de VVD een belangrijke schakel in sportstimulering.

 

·         De sportvoorzieningen in Barendrecht hebben een goed niveau. Voor de langere termijn dient dat niveau, op basis van een vergroting van de eigen inbreng, gehandhaafd te blijven door goed beheer, onderhoud, vervanging dan wel nieuwbouw.·         Sportparticipatie kan door verhoging van de contributie in het geding komen. Zij die als gevolg van deze verhogingen niet meer kunnen deelnemen kunnen via het Sport, Cultuur en Educatiefonds voor maximaal 1 sportvereniging een ondersteuningsbijdrage aanvragen.


·         De VVD stimuleert lokale particuliere initiatieven om bij te dragen aan de ontwikkeling van sport en sportverenigingen.