Zorg /WMO

Volgens de Barendrechtse VVD is het vertrekpunt, dat wij te allen tijde hulp bieden aan die mensen die dat het meest nodig hebben. De VVD laat niemand vallen maar gaat uit van eigen kracht, iedereen doet mee in onze samenleving.

© Jos Wesdijk


·         De gemeente schept de randvoorwaarden over de wijze waarop participatie in onze samenleving vorm wordt gegeven. Zelfredzaamheid wordt bevorderd. De eigen kracht van het individu en de mogelijkheden van ondersteuning vanuit de directe omgeving staan bij de VVD centraal.


·         Voor de VVD geldt het principe dat bij het verlenen van zorg deze in geval van noodzaak moet worden ingevuld, maar dat “wensen” niet langer door de gemeente zullen worden gefinancierd.


·         De VVD is voorstander van zorg op maat. Voor ons is het vanzelfsprekend dat de zorg wordt gegeven op basis van behoeften (de zorgvraag) en dat niet het aanbod bepalend is. Vanuit beheers- en kostenoverwegingen is de VVD voorstander van het invoeren van een systeem van Persoon Volgende Budget (PVB) in plaats van het Persoon Gebonden Budget (PGB). Bij PVB’s wordt de zorg centraal ingekocht en op persoonlijke basis toegewezen aan hen die daarop zijn aangewezen. Dit heeft als voordeel dat de kosten lager zullen zijn dan bij individuele inkoop. De daadwerkelijke besteding van het toegewezen budget is bij PVB’s controleerbaar en beheersbaar, waardoor oneigenlijk gebruik wordt voorkomen.


·         De VVD vindt dat de selectie van zorgaanbieders beperkt moet blijven tot prijs/kwaliteit en lokale betrokkenheid. Levensbeschouwelijke overtuiging en etnische achtergrond zijn daarbij niet relevant.


·         Exclusiviteit wordt de uitzondering, inclusiviteit de norm! De Barendrechtse VVD vindt dat mensen met een handicap of een chronische beperking zoveel als mogelijk zelfstandig moeten kunnen functioneren en actief zouden kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De gemeente moet voorkomen dat door een opeenstapeling van effecten deze deelname aan de maatschappij beperkt wordt. De VVD vindt het belangrijk dat iedereen de gemeente goed kan benaderen. De website van de gemeente moet voor iedereen begrijpelijk zijn en alles moet makkelijk te vinden zijn. Dit is belangrijk omdat de VVD gelooft dat de gemeente efficiënt en dienstbaar moet handelen, immers is de gemeente er voor de inwoners.


·         Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving. Dit bindende element is voor Barendrecht onmisbaar. Het beleid richt zich dan ook op het faciliteren en aanmoedigen van vrijwilligerswerk. Het functioneren van de vrijwilligers vacaturebank dient aan te sluiten op de behoeften van de maatschappelijke organisaties.