DUURZAAMHEID

De VVD wil duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen stimuleren. Niet door subsidies maar door minder regels en eenvoudiger procedures.

Hierdoor wordt er een gelijkwaardig concurrentieniveau voor nieuwe en duurzame oplossingen gecreeerd. De VVD vindt bovendien dat er in tijden van teruggang meer aandacht geschonken moet worden aan de kwaliteit van de leefomgeving. Een schone wijk is belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van de Barendrechters. Zelfredzaamheid van inwoners is daarbij van groot belang.

Duurzaamheid is op termijn niet duur

Een gevarieerde groenvoorziening draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Wij vinden dat de openbare ruimte zo groen mogelijk moet worden ingericht. Waar groen verdwijnt, wordt dit gecompenseerd.

De VVD stimuleert de uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrisch aangedreven auto’s.

De VVD is groot voorstander van installatie van zonnecollectoren op het gemeentelijk vastgoed. Bovendien stimuleert de VVD ook de aanschaf van zonnecollectoren door inwoners, onder andere door het vereenvoudigen van de installatie-eisen.

De VVD gaat over tot het uitschakelen van verlichting langs de (rond)wegen in de nachtelijke uren, zonder dat daarbij de veiligheid in gevaar komt.

De VVD vindt een goede bescherming van het woonklimaat en het landschap ten zuiden van Rotterdam noodzakelijk. Toevoeging van kwalitatieve verblijfsruimten acht de VVD gewenst, waardoor het feitelijk gebruik van recreatiegebieden gestimuleerd wordt.

Het toevoegen van functies in recreatieve gebieden zoals maatschappelijke voorzieningen (bijv. de Kleine Duiker en de Klimaat-Ark) moet worden uitgebreid. Deze kunnen daarbij de rol van medekostendrager vervullen.

Het toebrengen van schade aan de buitenruimte veroorzaakt grote ergernis onder de burgers. Aannemers die bij het groenonderhoud schade toebrengen aan de buitenruimte en dit nalaten te herstellen dienen deze schade alsnog voor eigen rekening met een boeteopslag van 10% te herstellen. De geïncasseerde boetes worden ingezet voor uitbreiding of onderhoud van het bestaande groenareaal.