SAMENLEVING

Er staat een hoop te gebeuren in de komende vier jaar. Er doen zich kansen voor.

Bij onze voorstellen gaan we uit van decentralisatie van taken op het gebied van jeugdzorg, WMO/AWBZ en Participatiewet, de zogenaamde 3D’s, waardoor een verschuiving plaats vindt van de verantwoordelijkheden van rijk en provincies naar gemeenten.

Dit alles vindt plaats in een veranderende omgeving, waarbij rekening moet worden gehouden met substantiële verlaging van de bijdragen vanuit de rijksoverheid.

Voor Barendrecht betekent dat het systeem verandert van een aanbod gericht systeem, naar een vraaggericht systeem, waarin de vraag van de individuele cliënt leidend is. Bij dit alles sluiten wij niet uit dat er een grotere ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen ontstaat.

Dit laat onverlet dat wij als voornaamste uitgangspunt hanteren; dat wij te allen tijde hulp bieden aan die mensen die dat het meest nodig hebben.