WERK EN INKOMEN

Werk moet lonen: het maakt mensen weer maatschappelijk actief en het creëert een positief zelfbeeld.

Barendrechters gaan door de vele inkomensafhankelijke regelingen er financieel op achteruit als zij van een uitkering naar een baan gaan. Maar men moet er financieel wel op vooruit gaan! Het kan niet zo zijn dat mensen met een uitkering niet aan de slag gaan omdat het niet loont, terwijl in Barendrecht veel werk gedaan wordt door mensen van buiten Nederland. Dit belast ons verzorgingssysteem en ondermijnt de solidariteit met de werkende belastingbetaler/Barendrechter.

De VVD wil mensen met een bijstandsuitkering actief inzetten voor maatschappelijke activiteiten. Hierbij denken wij vooral aan ondersteuning van vrijwilligers- of welzijnswerk, dan wel ondersteuning van gemeentelijke werkzaamheden. Weigering leidt, binnen de wettelijke mogelijkheden, tot sancties, met als ultieme sanctie het korten op de uitkering.

Misbruik van sociale voorzieningen wordt niet geaccepteerd en wordt te allen tijde krachtig bestreden. Fraudebestrijding door koppeling van cliëntgegevens is noodzaak. De VVD wil dat er meer dan nu fysieke controles op de thuissituatie worden uitgevoerd om cliëntgegevens daadwerkelijk te toetsen.

Fraude met uitkeringen is diefstal van gemeenschapsgeld. Onterecht betaalde uitkeringen dienen tot op de laatste cent te worden teruggevorderd. De VVD wil geen minimumbedrag waaronder niet wordt teruggevorderd. Wie schuldig is aan fraude verliest zijn uitkering. De VVD geeft fraudepreventie een hoge prioriteit door controles op rechtmatigheid uit te voeren.

De VVD pleit voor een verantwoorde invoering van de decentralisatie WMO, AWBZ/begeleiding, jeugdzorg en participatie. Goede transitie en communicatie naar doelgroepen zijn hierbij essentieel. Bij deze regelgeving gaat de VVD in eerste instantie uit van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van het individu en diens sociale omgeving.