WONEN

Meer betaalbare (kleinere) woningen voor jongeren, ouderen, starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens. Dát is het uitgangspunt van de VVD. Wij zijn voorstander van het ontwikkelen van een groeipad waarbij gezinnen zonder kinderen kunnen migreren van appartementen naar grondgebonden woningen.

Bouwen voor Barendrechters

De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. De VVD is voorstander van de bouw van sociale koopwoningen boven sociale huurwoningen. Bij nieuwbouwplannen wordt het aantal sociale huurwoningen zodanig ingevuld dat het huidige aantal van 4250 woningen niet wordt uitgebreid.              

De VVD constateert dat, ondanks de aanwezige ruimtelijke structuurvisies, veel plannen op het gebied van ruimtelijke ordening nog teveel als afzonderlijke projecten worden bezien. De VVD zet zich daarom actief in bij het verder ontwikkelen van lange termijn woonvisies, waardoor de samenhang in deze projecten verder wordt bevorderd.

De VVD vindt dat de gemeente zich moet inspannen woningen in Barendrecht zoveel als mogelijk aan te bieden aan inwoners uit Barendrecht. De regionale afspraken hierover dat de sociale huurwoningen via “Woonnet” in de hele regio dienen te worden aangeboden belemmeren dat. Met de opheffing van de WGR+ en de Stadsregio Rotterdam per 1 januari 2015 moet deze bovenlokale samenwerking worden beëindigd.

Op beperkte schaal en passend in de omgeving vindt de VVD hoogbouw aanvaardbaar.

De VVD blijft voorstander van een gefaseerde marktgedreven herontwikkeling van het centrum.