Parkeren in Barendrecht kan echt beter

Dinsdag 15 December staat het parkeerbeleid en parkeerfonds in relatie tot de centrumaanpak als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraad.

Bij het Barendrechtse parkeerplan staat de visie hoe we met parkeerbeleid omgaan binnen Barendrecht centraal. Uitgangspunt van deze visie is het beïnvloeden van het parkeergedrag, het beter benutten van bestaande parkeerplaatsen en handhaven van parkeerzones (blauwe zones). Pas als het echt niet anders kan dan komt het aanleggen van extra parkeerplaatsen in beeld.

De VVD  vindt dat door handhaving en controle van met name de blauwe zone’s,  voorbeeldgedrag van werkgevers, werknemers en ambtenaren (nu grootgebruiker van het aantal parkeerplaatsen in het centrum) de beschikbare parkeerplaatsen beter kunnen worden benut. Ook kan door bv het stimuleren van fietsgebruik, maar ook een uitbreiding van de het aantal elektrische laadpunten voor auto’s  gestuurd worden in de benuttingsgraad van parkeerplaatsen.

Ondernemers en bedrijven dienen waar mogelijk op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid aan te bieden. Pas als dit niet toereikend of mogelijk blijkt te zijn,  zou een  parkeerfonds een uitkomst kunnen bieden waarbij via dit fonds extra parkeerplaatsen gefinancierd zou kunnen worden.

Een belangrijke stap in het Barendrechtse parkeerbeleid is onder meer het autovrij maken van het Doormanplein. Een lang gekoesterde wens van de VVD gaat hiermee in vervulling. Plannen tav de problematiek op het parkeerdak NS station zullen binnenkort bekend worden gemaakt, waarbij het uitgangspunt van de VVD is dat deze parkeervoorziening in eerste instantie beschikbaar moet zijn voor de Barendrechtse forens.

Kortom, de VVD is van mening dat de inwoners van  Barendrecht nog vele jaren van goede parkeervoorzieningen gebruik kunnen maken als  een betere benutting van de beschikbare parkeerplaatsen wordt gerealiseerd. Dat kan door onder andere betere controle en handhaving en via het faciliteren van voorzieningen,  Daarvoor is geen  noemenswaardige toevoeging van parkeerplaatsen noodzakelijk en kunnen grote financiële investeringen achterwege blijven.  

VVD Barendrecht