Te weinig steun voor reorganisatieplan ToBe

Het in financiële problemen geraakte cultuurcentrum ToBe heeft aan de in de stichting ToBe deelnemende gemeenten een reorganisatievoorstel voorgelegd. Slechts drie gemeenten stemmen in met het voorstel. Dit voorstel draagt de naam "ToBe continued". Met deze uitkomst is dat zeker niet een vanzelfsprekendheid. De gemeenteraad van Barendrecht heeft unaniem het voorstel van To Be, middels een amendement, afgewezen en het college verzocht onderzoek te doen naar een Barendrechts alternatief voor de cultuureducatie. Het college beraadt zich nu op de ontstane situatie.

© Jan Jippes

1.    De raad in Barendrecht wil dat de educatieve culturele ontwikkeling wordt gecontinueerd. Helaas staan de financiële risico’s die Barendrecht met ToBe loopt met het oorspronkelijke voorstel in geen verhouding tot de meerwaarde die ToBe aan Barendrecht kan bieden. Daartoe wordt met dit amendement georganiseerd  dat deze risico’s in de tijd beperkt blijven, en dat er een nieuw besluitvormingsmoment wordt  ingevoegd.

2.    Bij de toerekening van het exploitatieverlies zoals deze in het reorganisatie- en herstelplan ToBe Continued is opgenomen wordt, naar de mening van de raad, onterecht ook de “overconsumptie” bij de toerekening betrokken. Daarvoor heeft Barendrecht geen opdracht gegeven aan ToBe en toBe heeft deze “overconsumptie”  niet aangevraagd en zelfs niet tijdig aangekaart.  Met de invoeging van een nieuw beslispunt  4 krijgt het college de opdracht om dit aan te vechten.  

3.    De raad ziet dat ToBe bij een afkalving van het aantal deelnemende gemeenten onvoldoende toegevoegde waarde kan blijven bieden bij de educatieve culturele ontwikkeling van Barendrecht . Daarom wordt met een separate motie “Onderzoek Barendrechts ToBe Alternatief”, het college verzocht de raad binnen afzienbare tijd inzicht te bieden in de mogelijkheden die er binnen Barendrecht zijn om de ToBe activiteiten, zonder binding met de ToBe continued organisatie, te continueren.

Met de uitkomsten van bovenstaand onderzoek kan de raad bij het nieuwe besluitvormingsmoment over de continuering van ToBe rekening houden.