VVD fractie wijst college op haar verplichtingen richting statushouders en woningzoekenden

De vluchtelingenstroom zorgt in Europa voor grote onrust. Ook in Nederland en Barendrecht zijn de gevolgen daarvan merkbaar. Barendrecht heeft in 2015 de verplichting om 8o statushouders, vluchtelingen die dus een verblijfsvergunning hebben, van woonruimte te voorzien. Daarvan moeten er per 13 oktober, dus twee en halve maand voor het einde nog 45 een woning worden aangeboden.

© Rode Kruis

Met onderliggende vragen plaatst de VVD het spanningsveld  op de raadsagenda dat ontstaat door het gebrek aan vrij te verhuren sociale woningen in Barendrecht. Voor zowel Barendrechtse en regionale woningzoekenden ontstaan zeer lange wachttijden. Jaren dus terwijl anderzijds statushouders met prioriteit recht hebben op woonruimte. 

Dat leidt tot verpaupering van buurten en een afnemend draagvlak voor de opvang van vluchtelingen met een verblijfstatus.  

Met deze vragen wil de VVD het college aanzetten vaart te maken met het op korte termijn vinden van oplossingen. 

Vragen “vragenkwartier” raadsvergadering 13 oktober 2015 

 

Geacht college,

 Op 29 september jl. stuurde U ons een brief met de uitleg van uw acties om de toestroom van statushouders naar Barendrecht in goede banen te leiden.

Deze brief roept in onze fractie de volgende vragen op:

Waarom is in die brief en kennelijk in uw beleid, de focus gelegd op 2016 terwijl we ook in 2015 nog niet aan onze verplichting voor huisvesting van statushouders hebben voldaan?

Uit de brief lijkt ons een grote mate van onderzoek- en beleidgerichtheid toegedicht aan de werkgroep. Kan de werkgroep reeds op kortere termijn dan in de brief voorzien concrete acties voorbereiden?

Welke acties heeft het college  tot nu toe concreet  genomen om te voldoen aan de verplichting om de statushouders die in 2015 recht hebben op een woning in Barendrecht te huisvesten?

Welke acties gaat het college nog concreet  nemen om te voldoen aan de verplichting om de statushouders die in 2015 recht hebben op een woning te huisvesten?

In uw brief geeft u ook aan dat er voor het huisvesten van de overige doelgroepen voldoende woningaanbod moet blijven.  Hoe gaat het college, bij het zeer beperkte aanbod dat ontstaat de zeer lage mutatiegraad van sociale huurwoningen in Barendrecht, dit op korte termijn concreet invullen?

In het vertrouwen dat het college met de beantwoording van deze vragen helderheid verschaft in de daadkracht waarmee het college haar verantwoordelijk in dit ingewikkelde dossier oppakt,

 

verblijf ik met vriendelijke groet,

 

Jan Jippes

Namens de VVD fractie