Keukentafelgesprek over huishoudelijke zorg mogelijk zonder vraagtekens?

De veranderingen in de zorg vragen om tijdige bijsturing. Bij de inventarisatie van de zorgvraag tijdens de zogenaamde "keukentafelgesprekken" ontstaat er vaak onduidelijkheid. Dat leidt tot vragen en bezwaren. De VVD wil dit met een initiatiefvoorstel zoveel mogelijk voorkomen.

Keukentafelgesprek zonder misverstand over wat een schoon huis is

 

In 2014 heeft de gemeenteraad de kaders opgesteld voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, Participatiewet en de WMO per 1 januari 2015. 

Enorme veranderingen hebben plaatsgevonden en hoewel we op vele vlakken positieve signalen krijgen, blijkt ook dat op sommige gebieden nog onduidelijkheid en verschil in interpretatie mogelijk is.

In de keukentafelgesprekken, tussen cliënten en zorgambtenaar,  over de invulling van de huishoudelijke hulp is nog veel onduidelijkheid over wat met het begrip "schoon en leefbaar huis" wordt bedoeld. En wie beoordeelt er nu of en op welke wijze dat schone huis ook daadwerkelijk  wordt bereikt. Is dat de cliënt of de gemeente?

Een behoorlijk aantal inwoners hebben dan ook terecht bezwaar gemaakt tegen besluiten van het college inzake het toekennen van hulp bij het huishouden.

De omschrijving van de randvoorwaarden voor toekennen van huishoudelijke hulp is primair een taak van de gemeenteraad en ontbreekt  nu in de WMO verordening 2014. Daarom komt de VVD met een initiatief voorstel om te komen tot een heldere eenduidige omschrijving. 

Zo zet de VVD zich in voor een betrouwbare en duidelijke overheid.

 

Jacinta van Mil-Floor