VVD HAMERT IN DE RAAD OP LAGE LASTEN VOOR INWONERS

De VVD vraagt bij de behandeling van de voorjaarsnota aandacht voor, hoe kan het ook anders voor de VVD, de financiële degelijkheid, dan vertellen we dat we investerin in Barendrecht alleen doen om maatschappelijk rendement,dus voorzieningen waar Barendrechters echt wat aan hebben!, te behalen en geven we onze prioriteiten over de voornemens uit de Voorjaarsnota aan en ten slotte breken we een lans voor het feit dat Belastingen,heffingen en rechten die in Barendrecht betaald moeten worden alleen daarvoor gebruikt mogen worden. Zo houden we de lasten in Barendrecht laag!

Spreektekst algemenen beschouwingen  7 juli 2015

Mijnheer de Voorzitter,

Vanavond is één van de hoogtepunten in onze lokale democratie. Vanavond geven we het kader mee waarmee het college invulling geeft aan wat we met elkaar de komende jaren in Barendrecht willen bereiken en hoe we dat betalen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit zal leiden tot echt het beste voor Barendrecht! Voorzitter in deze algemene beschouwingen spreekt de VVD over een viertal zaken wat uitgebreider. We doen dat in de wetenschap dat daarmee geen recht wordt gedaan aan vele thema’s die ook  in de lokale politiek spelen en waarover de VVD vanzelfsprekend ook visie en standpunten kent. Deze onderwerpen krijgen weer de verdiende aandacht wanneer deze Algemene Beschouwingen zijn afgerond en zeker wanneer zij aan de orde zijn. De vier onderwerpen die de VVD in deze Algemene Beschouwingen voor het voetlicht brengt zijn:

Hoe kan het anders voor de VVD beginnen we met financiële degelijkheid dan volgen  maatschappelijk rendement, de prioritering van de voornemens uit de VJN, en ten slotte Belastingen,heffingen en rechten. En we sluiten af met een wens.

Mijnheer de Voorzitter, financiële degelijkheid

Bij de vorige week vastgestelde Jaarrekening heeft dit college laten zien dat het serieus werk maakt van het aanscherpen van de begrotingsdiscipline en het reduceren van het aantal en de omvang  bestemmingsreserves. Dit om zoals de wethouder financiën het zo mooi zegt:  “het planning en control proces  dichter bij de werkelijkheid te brengen”. Ook zijn stellingname “eerst een plan dan geld”, zijn woorden die bij de VVD erg goed vallen. Hebben we bij deze voorjaarsnota dan echt over financiële degelijkheid geen kanttekeningen meer te plaatsen ……

Helaas voorzitter het zijn er toch nog drie:

 • Op pagina 5 van de VJN lovend geschreven over de financiële positie van de Barendrecht. De VVD wenst dat sterk te nuanceren, we geven in de exploitatie nog steeds ieder jaar meer uit dan er binnenkomt. Dat kunnen we doen omdat we het ontbrekende geld uit onze reserves halen. Dat kan niet zo doorgaan, het besturen van Barendrecht blijft niet beperkt tot de komende verkiezingen.  Want wij gaan er van uit dat er  nog vele generaties inwoners en bestuurders zullen volgen. Voor onze kinderen en kleinkinderen moet Barendrecht nog steeds een mooie en betaalbare gemeente zijn om in te wonen.  Financiële degelijkheid is ook duurzaam!
 • Op dezelfde pagina 5 staat een overzicht van het verloop van onze investeringen. Uit het feit dat de grootschalige investeringen door de verdubbeling van Barendrecht in 2016 beëindigd zullen zijn, concludeert het college:  citaat “dat het voor de gemeente aantrekkelijk is om nieuwe investeringen te plegen”. Laten we duidelijk zijn: gemeentelijke investeringen worden alleen gedaan om een goed maatschappelijk rendement te bereiken.  Daar ligt het primaat en voor de VVD zeker niet bij de investeringsruimte zoals bijvoorbeeld gebruikelijk is in een onderneming of bij een investeringsmaatschappij of hedgefonds. College wilt u dit uitgangspunt ter nuancering van de opmerkingen op pagina 5 aan deze raad bevestigen?
 • Het voorgenomen besluit om de ontwikkelingsmaatschappij ter realisatie van Portland en Carnisselande  de OMMIJ per eind 2015 te liquideren vraagt om een zorgvuldige behandeling in het raadsdomein. De waardering van de gronden en de mate waarin deze gronden verkoopbaar zijn houden risico’s in.  Het is daarom verstandig om de raad bij afwikkeling en de inschatting van de risico’s  nauw te betrekken. De VVD ziet daar naar uit.

Mijnheer de Voorzitter, maatschappelijk rendement

Met de wens van de coalitie om het Kruispunt te transformeren tot een Bruisend Cultureel Centrum hebben we een mooie casus over maatschappelijk rendement.

Als gemeente willen we met onze huidige partners en huurders in het gebouw en de wensen die er in de coalitie leven om daar partners aan toe te voegen. een bijzondere transformatie organiseren. Voorwaar een ambitieus idee en een stevige uitdaging. Het is een uitdaging om het Kruispunt zo te maken dat er veel goede dingen gebeuren, waar zeer veel  Barendrechters van kunnen genieten of elkaar kunnen ontmoeten of productief zijn. Met de huidige leegstand van de oude Bibliotheek ruimte maken we echt niemand in Barendrecht blij. Het kost geld en er is geen maatschappelijk rendement of nut. Dat moet niet lang meer duren. Dus vaart maken en de condities vooraf helder maken is nodig om een eind te maken aan deze verspilling van geld. Het Bruisend Cultureel Centrum staat daarom voor de VVD op nummer 1 van lijst van voornemens uit de Voorjaarsnota.  Samen met onze coalitiepartners EVB en D66 dienen wij daarom ook een motie in.

In deze motie wordt aangegeven wat de coalitiepartijen verwachten van de uitwerking door het college.

Zo dient het college:

 • De raad in september 2015 een concreet uitgewerkt voorstel, inhoudende een ruimtelijke, programmatische, operationele, organisatorische en financiële invulling,  aan te reiken. Opdat de benodigde financiële middelen tijdig kunnen worden toegewezen;
 • Te onderzoeken of er creatieve mogelijkheden zijn om de negatieve effecten van de realisatie op de begroting en het meerjarenperspectief te minimaliseren;
 • Zorg te dragen dat Het Bruisend Culturele Centrum in september 2016 operationeel is.

Zodat in de begroting daar de benodigde middelen voor vrijgemaakt kunnen worden en we in september 2016 de opening van het nieuwe Bruisend Cultureel Centrum kunnen beleven.

We kijken dan ook vol verwachting naar de uitvoering van de Motie “Realisatie Bruisend Cultureel Centrum”.

Voorzitter, nogmaals wil de VVD stellen dat investeringen die we in Barendrecht plegen uitsluitend gericht zouden moeten zijn op het behalen van maatschappelijk rendement. Daar waar we in het verleden in vastgoed geïnvesteerd hebben om commerciële activiteiten mogelijk te maken, is het vanwege de per 1 januari 2016 inwerking tredende VPB heffing voor gemeenten, van groot belang dit vastgoedbezit te heroverwegen. Voor vastgoedbezit waarin commerciële functies en maatschappelijke functies samenvallen is een sale en leaseback constructie de moeite van het onderzoeken waard. College onderschrijft u de hierboven weergegeven vastgoedvisie en bent u bereid hier naar een onderzoek te doen en met voorstellen te komen tot een reductie van het commercieel vastgoedbezit van de gemeente?   

Mijnheer de voorzitter, VVD prioriteiten in de VJN

Vanwege de vele rode letters, met daarboven substantiële negatieve bedragen, onderaan pagina 3 van de VJN, ontkomt de raad er niet aan heldere prioriteiten aan het college mee te geven. Dit om te komen tot een sluitende begroting en meerjaren perspectief. Prioriteiten die niet per sé  volg ordelijk zijn in de realisering maar wel de prioriteit aangeven in welke mate zij voorrang hebben op het beslag in financiering- en investeringsruimte. De VVD vindt dat als er in de begroting geen dekking voor is er ook  geen uitvoering kan worden gegeven aan de voornemens uit de VJN.

Samen met onze coalitiepartners EVB en D66 dienen wij een motie in.

In deze motie worden onze door de coalitie gedeelde prioriteiten aangegeven.

De prioriteiten van de VVD zoals in de motie verwoord zijn:

 1.  Op 1 staat het bruisend cultureel centrum in het Kruispunt: We hebben hiervoor al de argumenten aangevoerd;
 2.  Op 2 staat  de onderdoorgang A29 en aanpassing verbinding Carnisslande Barendrecht Centrum: Waarbij onderzocht moet worden wat de verkeers- en omgevingseffecten van de openstelling zijn en of deze investering conform de BBV als investering voor maatschappelijk nut in een keer kan worden afgeschreven;
 3.  Op 3 staat de beperkte aanpassing van de Bestuursvleugel:  De VVD wil niet dat er een forse investering wordt gedaan ten behoeve van het raadsdomein, wel moet de bestuursvleugel zo worden aangepast dat we voldoen aan de wettelijke eisen op gebied van klimaatbeheersing en Arbo gerelateerde zaken. Als er veel publiek wordt verwacht dan is onze centrale hal een prima plek om commissie en raadsvergaderingen te houden. Laat dat 2 of 3 keer per jaar voorkomen.
 4.  Wegenonderhoud: Omdat degelijk financieel beleid geen kapitaalvernietiging toe staat te worden:
 5.  Procesbegeleider  Centrum Carnisselande: Zo mogelijk uit eigen gelederen vervullen;
 6.  F15:  op basis van substantiële provinciale bijdragen en als de realisatie bijdraagt aan verbetering onderhoud van bestaande fietsinfrastructuur;
 7.  Groenonderhoud: in centrumgebieden A Kwaliteit. Maatwerk voor de rest van gemeente, zodat nergens gevaar ontstaat;
 8.  Buurtbus:  alleen op basis van subsidie, na afloop subsidie mag de Buurtbus geen verworven recht zijn;
 9.  Speeltoestellen: Alleen veiligheidsinterventies.

Het gaat er bij de prioriteitstelling, en ik herhaal dat nog eens in andere woorden, om wat we belangrijk voor Barendrecht vinden.

Ten aanzien van de ombuigingsvoorstellen die het college over de raadsamendement “alternatieve dekking collegeprogramma” naar voren brengt hebben we in de cie onze teleurstelling al voor het voetlicht gebracht. Wat de VVD betreft kunnen de eerste twee posten vermindering formatie bestuursondersteuning en  het stoppen met een extra dotatie tbv de Schoolbegeleidingsdienst onze goedkeuring krijgen.

Als laatste inhoudelijk punt mijnheer de voorzitter, Belastingen, heffingen en rechten

Het is bekend dat de VVD staat voor lage lokale lasten, het liefst willen we een verlaging van de OZB maar we zijn ook realistisch daar krijgen we in deze raad de handen niet voor op elkaar. Maar wat ons een doorn in het oog is dat we met de heffingen en rechten, voor bijvoorbeeld riool, reiniging en afvalstoffenheffing,  die we onze inwoners in rekening brengen gewoon meer van hen vragen dan noodzakelijk is. De reserves en egalisatierekeningen zitten namelijk goed vol en het doorberekenen van de BTW op de afvalstoffenheffing doen we uitsluitend om meer ruimte te krijgen in de algemene dienst. De VVD was dan ook zeer verheugd dat onze accountant tijdens de behandeling van de Jaarrekening meldde dat vanuit de rijksoverheid paal en perk wordt gesteld aan het afromen van gesloten financieringen ten behoeve van de algemene dienst  .  De gesloten financiering zoals zojuist genoemd moeten dus echt gesloten zijn. 

Wij horen graag van het college hoe zij met de effecten hiervan en het “bindend” advies van de accountant zullen omgaan en zien de uitkomsten daarvan graag bij de vaststelling van de tarieven 2016 in december terug.

Mijnheer de voorzitter, we sluiten af met een wens

We wensen dat wij, als raad, onszelf de ruimte gunnen om tot heldere besluitvorming te komen.Juist ook voor onze inwoners. Waarbij we in de gaten houden wat we inbrengen in de verschillende stadia waarin besluitvorming zich bevindt.  Door bijvoorbeeld in de beginfase al te bezorgd te zijn over uitvoeringsaspecten, brengen wij onze inwoners, onszelf en het college meermaals in verwarring. De beperkingen van een plan worden namelijk lopende het besluitvormingsproces concreter en meestal ook beter te hanteren. Door er meer op te vertrouwen dat dit goed door het college wordt onderkend en opgepakt krijgen we, zo is in ieder geval onze verwachting, meer plezier van en met elkaar.  En dat is niet onbelangrijk……