VVD ZET VAART ACHTER REALISATIE EXTRA VERBINDING MET CARNISSELANDE

De VVD vindt de bereikbaarheid en verbinding tussen Barendrecht Centrum en Carnisselande erg belangrijk. Het openstellen voor verkeer van de bussluis (nabij de Harmonielaan) onder de A29 is dan ook niet voor niets een langjarige wens die is opgenomen in het verkiezingsprogramma van de VVD Barendrecht. Daarom is het door de VVD ook ingebracht in zowel het coalitieakkoord als het collegeprogramma.

Matthijs van der Welle: “Dit college is nu bijna een jaar onderweg. We hebben onlangs, tijdens de werkzaamheden aan de Kilweg,  weer positieve ervaringen mogen opdoen met een tijdelijke openstelling van de bussluis. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat we een positief resultaat halen over het jaar 2014. Een mooi moment om wederom een punt uit ons coalitieakkoord te verwezenlijken. “

Volgens de VVD Barendrecht is het goed om middels een resultaatbestemming de financiering van dit belangrijke punt voor Barendrecht te organiseren.

Matthijs van der Welle: ”Om inzicht te krijgen wat de mogelijkheden zijn zowel in kosten als qua verkeersafwikkeling heb ik namens de VVD fractie vragen gesteld, zodat we tijdens de behandeling van de jaarstukken spijkers met koppen kunnen slaan dat is namelijk het beste voor Barendrecht”.

 Vragen aan het college over onderdoorgang A29 van 28 april 2015:

  1. Deelt het college onze mening dat de realisatie van dit punt uit het coalitie- en collegeakkoord noodzakelijk en wenselijk is?
    1. Welke (infrastructurele) aanpassingen zijn noodzakelijk om de bussluis onder de A29 (nabij de Harmonielaan) open te kunnen stellen?
    2. Zijn er verschillende scenario’s mogelijk? (dat wil zeggen, is er een scenario waar alleen strikt noodzakelijke aanpassingen worden gedaan en scenario’s waarbij er ook (zeer) wenselijke aanpassingen worden gedaan)?
    3. Welke kosten zijn hieraan verbonden? (graag uitsplitsen naar aanpassing en eventueel naar scenario)
  2. Hoe is het (financiële) resultaat 2014 van de gemeente Barendrecht opgebouwd? Graag uitsplitsen naar incidentele en structurele mee- en tegenvallers (voorlopige globale saldoverklaring).
  3. Zijn er nog andere haalbare opties voor een onderdoorgang onder de A29, anders dan de openstelling van de bussluis?