POSITIE VVD BARENDRECHT IN EEN BEWOGEN RAADSVERGADERING 22 APRIL 2015

Tijdens de raadsvergadering van 21-22 april jongstleden werd, na het staken van de stemmen tijdens de vergadering van 24 maart, opnieuw gesproken en gestemd over de motie van het CDA waarin het college van Burgemeester en Wethouders, vanwege een mogelijk optredende schijn van belangenverstrengeling, wordt verzocht om de portefeuille Centrumaanpak anders binnen het college te beleggen. (zie ook http://www.barendrecht.vvd.nl/nieuws_18227/75813/).

Voor de voltallige VVD fractie geldt dat de feiten die bij de centrumaanpak aan de orde zijn geen aanleiding geven om te twijfelen aan de integriteit van wie dan ook! Het college heeft door het staken van stemmen een aantal weken de tijd gehad om acties te ondernemen ten aanzien van de communicatie over en portefeuilleverdeling met betrekking tot de aanpak. De afweging die ieder individueel fractielid heeft gemaakt is of de genomen maatregelen en de communicatie daaromtrent afdoende is om de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Voor 4 van de 5 fractieleden is dit het geval. De betreffende motie is met 16 stemmen tegen en 13 stemmen voor verworpen.
Naast deze motie heeft de voltallige oppositie echter ook een andere motie ingediend. Namelijk een motie van wantrouwen tegen wethouder Vermaat. Een zwaar instrument. Deze motie heeft expliciet niets van doen met de schijn van belangenverstrengeling noch met de integriteit betreffende het handelen van de wethouder in zijn portefeuille. Het gaat echter wel om de wijze van communiceren en handelen richting de raad en specifiek ook de wijze en inhoud van de informatieverstrekking. Het uitspreken van een vertrouwensbreuk vraagt een goede en gedegen afweging.
o De fractie van VVD Barendrecht stond, staat en blijft staan achter deze coalitie, het coalitieakkoord en het collegeakkoord. Ook is er vertrouwen in de uitvoering van de beide akkoorden door zowel de coalitie als het college. Daar bestaat geen twijfel over.
o De gevolgen van een dergelijke motie zijn groot, zo ook het stemgedrag ten aanzien van de motie. Het bepaalt de positie van de fractie in de raad, in de coalitie en richting het college. Bij monde van de fractievoorzitter is dat ook duidelijk geworden, het gaat om een krachtig signaal vanuit de VVD naar de wethouder.
o Vertrouwen is een zeer belangrijk factor in politiek en bestuur, zeker ook in een dualistisch stelsel (waarbij de raad het college controleert). Dit vertrouwen heeft deukjes en scheurtjes opgelopen sinds de installatie van de wethouder. Het actief informeren, transparant en volledig, is een absoluut moeten, evenals het respecteren van en het luisteren naar de raad.
Het gaat om de balans tussen deze elementen, die bepaalt hoe je als raadslid handelt in deze situatie. Als liberalen vinden wij het goed dat ieder fractielid naar persoonlijke eer en geweten en zonder last en ruggespraak de afweging maakt. Het resultaat hiervan is dat 2 fractieleden onvoldoende vertrouwen hebben in de wethouder en 3 fractieleden voldoende basis zien waarop de relatie tussen wethouder en raad hersteld kan worden.