VVD VINDT PERSOONLIJKE OORDEELSVORMING OVER INTEGRITEIT VAN GROOT BELANG!

Tijdens de raadsvergadering van 24 maart jongstleden stemde de VVD met 3 stemmen voor en 2 stemmen tegen voor een CDA motie waarin het college van Burgemeester en Wethouders, vanwege een mogelijk optredende schijn van belangenverstrengeling, wordt verzocht om de portefeuille Centrumaanpak anders binnen het college te beleggen.


Deze motie is het directe vervolg van een door het CDA aangevraagde interpellatie.

Als liberalen vinden wij het goed dat de controlefunctie van de raad met een interpellatie is ingevuld. Door een inwoner van Barendrecht zijn tijdens een  commissievergadering vragen gesteld over  een mogelijke belangenverstrengeling, het is als raad dan correct om te achterhalen welke feiten daaraan ten grondslag liggen en op welke wijze het College daarmee is omgegaan en daar in de toekomst mee wil omgaan. Bij een interpellatie kunnen deze vragen en de beantwoording  daarvan mondeling behandeld worden. De VVD heeft  de uitgesproken woorden van de Burgemeester getoetst aan het advies dat  de voorzitter van het college  (de Burgemeester) kreeg bij de aanstelling van dit college over de toewijzing van de portefeuille Centrumaanpak.  

Tijdens de behandeling van de interpellatie  heeft de VVD  tijdens haar termijn  de volgende  vier constateringen  uitgesproken:

1) Integriteit is de verantwoordelijkheid van iedere bestuurder en dat blijft niet beperkt tot  één enkele bestuurder. Als één bestuurder ter discussie staat dan staat het hele bestuur ter discussie dus in de gemeente zowel college als raad.  Integriteit is een gemeenschappelijke en gedeelde verantwoordelijkheid.

2) De feiten die bij de centrumaanpak aan de orde zijn geven  geen aanleiding tot inbreuken op de integriteit van wie dan ook!  Immers bij de presentatie van de coalitievorming in mei 2014 was direct duidelijk waar de mogelijke verbeteringen in het centrum zouden plaatsvinden.

3) Ook in juridische zin hebben er in dit dossier (nog) geen zaken plaatsgevonden die tot een mogelijke inbreuk op de integriteit van het gemeentebestuur (dus college en raad) zouden kunnen leiden.

4) Alleen en uitsluitend door "interpretatie" van de omstandigheden zou er in de Barendrechtse samenleving een beeld of indruk kunnen ontstaan dat de familierelatie tussen bestuurder en vastgoedbezitter van invloed zou kunnen zijn op de beslissingen in dit college en deze raad. Gezien de rumoer in de samenleving en de krantenkoppen is zo'n indruk evident ontstaan. Wat wij  er hier in de gemeenteraad ook over zeggen of van vinden.

Het is beleid binnen de VVD fractie Barendrecht dat we als fractie als een eenheid stemmen. Dat gebeurt dan ook vrijwel altijd.  Echter over thema’s als leven en dood en daar waar persoonlijke intrinsieke emotie en gevoel aan de orde is kan de fractie toestaan dat er naar persoonlijke eer en geweten en zonder  last  en ruggespraak wordt gestemd. De VVD en de VVD fractie heeft geen oordeel te hebben over de eer en het geweten van individuele fractieleden.  Integriteit is voor onze fractie duidelijk zo’n eer  en geweten thema.