Verslag Begrotingsraad: stappen voor de toekomst

10 november 2020 Begrotingsraad in Barendrecht. Algemene beschouwingen in een bijzondere setting: volledig digitaal in verband met de Corona-pandemie. Onwillekeurig gaan dan de gedachten richting al die mensen, al die Barendrechters, die zwaar getroffen worden door deze crisis (gezondheid en economie). In deze setting moeten we vergaderen, het belang van Barendrecht, de toekomst van Barendrecht voorop. Er zijn op deze avond twee belangrijke besluiten genomen.

© Jos Wesdijk

Allereerst het besluit over hoe de eenmalige inkomsten uit verkoop Enecoaandelen, ingezet moeten worden voor Barendrecht. Uitgangspunt daarbij is om deze gelden duurzaam in te zetten voor een ‘toekomstbestendig Barendrecht. We hebben daarom besloten om deze middelen in te zetten voor:

  • Vóór investeren in onderhoud groen en buitenruimte
  • Vóór investeren in sociale veiligheid en verkeersveiligheid
  •  Vóór klimaatadaptatie en energietransitie
  • Vóór realisatie van betaalbare woningen
  •  Vóór investeren in een innovatie economie
  • Vóór het aanvullen van de leeggeraakte spaarpot

De begrotingsraad draait natuurlijk om de begroting. Een belangrijk besluit, waarbij de vooruitzichten niet heel goed zijn. Al bij de start van deze collegeperiode (voorjaar 2018), was duidelijk dat Barendrecht op te grote voet leeft. Elk jaar gaven we meer geld uit, dan dat er binnenkomt. Elk jaar werd er flink ingeteerd op de spaarpotten. De accountant heeft dat begin 2020 nog eens haarfijn uitgelegd. Dit resulteert dat we bij aanvang van 2021 5 miljoen moeten ombuigen. Wat de VVD betreft niet door te wachten op meevallers en eenmalige inkomsten, maar door structureel de trend te doorbreken. Door structurele uitgaven te dekken uit structurele inkomsten.

Ombuigen is niet leuk. Bezuinigen doet pijn. Minder kunnen investeren in plannen voor de toekomst is niet gemakkelijk. Maar het is een topprestatie dat in Barendrecht zo’n belangrijke trendbreuk wordt gerealiseerd.

Het hoge voorzieningen niveau in Barendrecht blijft behouden, daar wordt niet op bezuinigd.  Wel wordt er bezuinigd op bedrijfsvoering, wordt er realistische begroot en gaan we in het sociaal domein meer terug naar de wettelijke taken. En ja, helaas, komt er ook een kleine laste stijging (zo’n drie tientjes per jaar voor een gemiddeld huishouden). Maar daar staat tegenover dat de voorzieningen behouden blijven. Lokale lasten die onder het landelijk gemiddelde liggen, een voorzieningenniveau dat boven dat landelijke gemiddelde ligt. Een positieve balans dus.

 

Met deze nieuwe begroting wordt nog iets heel belangrijks gehandhaafd. Sinds de aanvang van dit college worden tonnen extra geïnvesteerd in de buitenruimte en de veiligheid. Dit blijft! En ook  worden er extra middelen vrijgemaakt om te investeren in sociale veiligheid en  Verkeersveiligheid. Belangrijke punten voor de VVD. Om dit te onderstrepen heeft de VVD twee moties ingediend. Beide zijn ze aangenomen.

-          Motie aanpak geluidsoverlast door verkeersaso’s (leefbaarheid wijken)

-          Motie onderhoud infrastructuur Barendrecht West

 

Ps. Voor onze algemene beschouwingen zie: https://bit.ly/3pq45P9