Omslag is Noodzaak

“Omslag is noodzaak”, daarmee startte het vorige college. En de VVD roept dit college op dat credo ook op te pakken voor komende periode. De laatste jaarrekening en vjn uit de vorige periode, liggen nu voor ons. Een periode die gekenmerkt is door het herstel van de economie. In de jaren 2014 tot 2018 kon weer geïnvesteerd worden. En dat is dan ook gedaan. Opvallend is echter dat in goede tijden, er fors is ingeteerd op reserves in plaats van deze op te bouwen. En ook de opbouw van de organisatie lijkt niet goed gegaan en op punten verwaarloosd.

Voorzitter, een voorjaarsnota gaat over kaders die meegegeven worden voor de begroting. De VVD moet constateren dat de nu voorliggende voorjaarsnota nog geheel in de stijl van afgelopen periode is. Maar zoals ik al zei is omslag ook nu noodzakelijk:

In plaats van overschotten, start deze nieuwe collegeperiode met forse tekorten. De stijl van wachten op meevallers en interen op reserves klinkt nog door. Die vaak zo gewenste meevallers lijken er dit keer, op de korte termijn, echt niet te komen. 

Ook dit keer ontbreekt Een visie op dekkingsvoorstellen en lokale belastingen.

Voorzitter, we dienen daarom het amendement financieel kader in.


Voorzitter, het is een voorjaarsnota met noodzakelijke, wenselijke, rijpe, groene, ambitieuze en meer of minder realistische voorstellen. Het is een bonte verzameling. En we hebben er vertrouwen in dat het college hier lijn in aanbrengt en een mooie begroting presenteert met heldere keuzes. De VVD kan helder zijn wat betreft de technische kaders:

Structureel dekkend én structurele lasten dekken met structurele middelen

Geen stijging van de lokale belastingen

Slim en creatief investeren


Wat betreft de komende periode vragen we dus ook om creativiteit te gebruiken. Het geld klotst immers niet over de plinten. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het Trefpunt en de Baerne. Een combinatie van functionaliteiten en stenen, maakt het misschien mogelijk om ruimte vrij te spelen voor woningbouw. Een deel van de investering kan dan worden gedekt. Ditzelfde geldt voor de twee basisscholen, de Ark en Tweemaster.

Maar laten we bij dergelijke grote investeringen ook leren van fouten uit het verleden. In dat licht kan de evaluatie van de businesscase van het kruispunt niet snel genoeg komen. Van Het Kruispunt leren we immers dat als een businesscase te rooskleurig is, het financiële risico bij de gemeente ligt. Een businesscase waarin de horeca moest bijdragen aan de exploitatie van het theater, blijkt in de praktijk verre van haalbaar. Inplaatste daarvan gaan we als gemeente immers de drankjes van de bezoekers subsidiëren, en dit ten gunste van één van de horecaondernemers in Barendrecht. Daarbij komt ook nog eens een huurverlaging, waarmee de gemeente inkomsten misloopt. Dit zijn missers die we bij toekomstige investeringen niet nogmaals moeten maken.Wat de inhoud moeten we volgens de VVD ons heroriënteren op wat gemeentelijke taken zijn. Wat ons betreft ligt de focus dan ook op: 

de kwaliteit van onze leefomgeving door te investeren in de buitenruimte. We dienen daarom mede de motie aanpak buitenruimte in;

veiligheid: We moeten de komende jaren investeren op veiligheid: bijvoorbeeld in cameratoezicht, Boa’s en verkeersveiligheid; we dienen daarom mede motie veilige verbinding ziedewijksedijk in

investeren in meer woningen en de bereikbaarheid van die woningen en voorzieningen; 

investeren in de samenleving die we gezamenlijk vormen. Ook door dienstbaar te zijn aan maatschappelijke organisaties en een stabiel sociaal domein. En wat dat betreft zijn we sterk afhankelijk van onze vrijwilligers en mantelzorgers. Veel hebben we al over ze gesproken de afgelopen jaren. Graag zouden we onze waardering laten blijken, met meer dan alleen woorden. We dienen dan ook de motie “dag van waardering voor onze vrijwilligers in”.