Een zelfstandig en slagvaardig Barendrecht, ondersteund door de BAR!

Er is deze verkiezingsperiode veel te doen geweest omtrent de BAR-organisatie. Alle argumenten lijken wel uitvoerig uitgediept. Maar soms word je op het laatste moment verrast met een “open brief” met halve waarheden en hele ……… creatief met woorden, feiten en fictie.

© Jos Wesdijk

Onafhankelijke toets

Voor de volledigheid en om onze standpunten kritisch tegen  het licht te houden en te toetsen hebben we ons laten adviseren. Als Barendrechtse VVD hebben we het rapport van Berenschot over BAR-samenwerking onafhankelijk laten beoordelen. Te weten door:

Dr. T. Quadt, op 15 december 2017 gepromoveerd aan de EUR op het onderzoek “Teams (z)onder spanning: hoe leiderschap en interventies de energie van een team beïnvloeden”. ISBN 978-94-92881-00-7

Een onderzoeks- of beoordelingskader is hiertoe niet verstrekt, anders dan het verzoek om een onafhankelijk oordeel. Onderstaand enkele quotes die een ander beeld schetsen dan lijstrekker Van der Linden wil doen geloven:

 “Een andere algemene opmerking is dat in het rapport erg duidelijk wordt dat er in de samenwerking een onderscheid gemaakt moet worden tussen de ambtelijke en de bestuurlijke samenwerking. Mij lijkt het verstandig de burger als uitgangspunt te nemen in de discussie, “wat heeft de burger aan deze samenwerking”. Het rapport is hier duidelijk over: lagere kosten, toename van deskundigheid, minder kwetsbare functies en een efficiëntere organisatie.”

(…).

 Die emotie van bestuurders is wel een ding. De bestuurders die zich negatief uitlaten over de BAR-samenwerking lopen het risico dat ambtenaren mijdingsgedrag gaan vertonen. “Ik kom alleen in beweging als het gevraagd wordt” is een reactie van ambtenaren die weten het risico te lopen negatief benaderd te worden door een bestuurder. Daarmee zorgt de bestuurder ervoor dat hij zijn gelijk gaat krijgen. Ambtenaren worden minder proactief, worden moeilijker te benaderen, gaan risicomijdend gedrag vertonen. Er ontstaat corrosieve energie en/of lethargie in de relatie tussen het Barendrechtse bestuur en de BAR-organisatie.”

(…).

 Het rapport geeft goed weer wat de resultaten van de BAR-samenwerking zijn, namelijk goed tot zeer goed. Het is jammer dat de bestuurders niet verder komen dan een voldoende. Ik zie dat als een onderwaardering van de prestaties van de organisatie. Ik maak echter nog wel een kritische kanttekening bij de beoordeling van de resultaten. Ik weet uit eigen ervaring dat op twee onderdelen van de dienstverlening veel beweging is geweest. In het maatschappelijk veld was er de extra belasting van de loketten van de gemeente als gevolg van de drie decentralisaties. Ook bij burgerzaken was er 2017 landelijk sprake van een grote toename van het loket bezoek. Voorbeelden Rotterdam een extra aanloop van 20 procent en Alphen aan de Rijn kende een soortgelijke toename. Je zou stijging van vragen mee moeten nemen in je beoordeling van je doorlooptijden en resultaten. Waarschijnlijk heeft de organisatie op deze terreinen meer producten geleverd met minder mensen. Met andere woorden het zou me niets verbazen als de resultaten van de BAR-samenwerking toenemen als je op onderdelen de toename van de vragen zou meenemen.”

(…).

 Dat brengt me bij het vraagstuk van leiderschap. Het is evident dat de bestuurders het verkeerde leiderschap laten zien. Geen van de drie gemeenten zijn kennelijk niet in staat om samen te werken op bestuurlijk niveau. Het zijn de ambtenaren die daar het meeste last van hebben. Een ambtelijk apparaat functioneert alleen dan optimaal als er een duidelijke agenda is met een heldere focus en prioriteitsstelling. Laat het bestuur desinteresse zien voor samenwerking op bestuurlijk niveau dan heeft dat negatieve gevolgen voor het functioneren van de ambtelijke organisatie.”

(…).

 Dan wordt de vraag opportuun wie de organisatie beschermt voor deze negatieve invloed van bestuurders. Mensen op de werkvloer moeten beschermd worden en zo min mogelijk last hebben van dit bestuurlijk onvermogen.”

(…).


Een zelfstandig en slagvaardig Barendrecht

Wat de Barendrechtse VVD betreft is er geen discussie. Barendrecht is en blijft Barendrecht. Ons mooie dorp telt bijna 50.000 inwoners en is in onze ogen sterk genoeg om een eigen zelfstandige gemeente te blijven met een eigen Barendrechtse raad en een eigen Barendrechts college. Op die manier worden de belangen van alle Barendrechters zo optimaal mogelijk behartigd. Bij voorkeur gestoeld op transparante idealen. Dat lokale bestuur bepaalt met en namens u de lokale kleur en koers. Daarbij worden geen grenzen verlegd of vervaagd. Goede ambtelijke ondersteuning en uitvoering is daarbij heel belangrijk. Zonder ondersteuning geen goede besluitvorming en uitvoering. Barendrecht wordt ambtelijk ondersteunt door de BAR-organisatie. En dat levert ons veel op:

  • ·         goede uitvoering van ons Barendrechts beleid (coalitiepartijen en voormalig coalitiepartijen claimen niet voor niets zoveel successen..)
  • ·         meer expertise, kennis en kunde
  • ·         meer weerbaarheid bij ziekte, verlof en arbeidsmobiliteit
  • ·         efficiënter werken en inkopen (voor Barendrecht een besparing van ruim €2 miljoen.
  • ·         een grotere slagkracht in de regio

Met een goed werkende BAR-organisatie hebben we de krachten gebundeld en is er geen reden voor een gemeentelijke fusie. Natuurlijk is er op bestuurlijk vlak, en de ambtelijke ondersteuning daarbij, nog ruimte voor een extra kwaliteitsslag. We kunnen de BAR-samenwerking dus nog succesvoller maken. Ook dit komt dan weer ten goede aan een zelfstandig en slagvaardig Barendrecht.  Een Barendrecht dat echt Barendrecht blijft. Juist door de BAR blijft Barendrecht écht Barendrecht. Uit de BAR stappen is kapitaal (menselijk, kwaliteit en financieel) vernietiging.


Tot slot:

De Barendrechtse VVD is van de inhoud, net als veel/ alle andere lokale partijen in Barendrecht. Op basis van het uitgangspunt “het beste voor Barendrecht” en onze idealen  zetten wij ons gepassioneerd in voor Barendrecht. Een zelfstandig Barendrecht.  Visie en inhoud daar gaat het om.  Niet om retoriek en niet  om de onderbuik te prikkelen door angstbeelden te creëren. Dat de BAR afbreuk doet aan de zelfstandigheid en identiteit van Barendrecht is zo’n ongefundeerd angstbeeld.

Barendrecht blijft Barendrecht, Barendrecht blijft zelfstandig. Niet ondanks, maar dankzij een lokaal bestuur gesteund door de BAR organisatie.