Begroting Barendrecht unaniem vastgesteld

Dinsdag 1 november is de begroting 2017 van de gemeente Barendrecht unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Op hoofdlijnen bevestigd de Barendrechtse begroting voor de VVD twee belangrijke punten. • We zijn een financieel gezonde gemeente met een meer dan uitstekend weerstandsvermogen, een gestabiliseerd schuldenplafond, een gedegen, zelfs erg stringente, risicobeheersing en toch ook ruimte voor investeringen. Iets om trots op te zijn en onze complimenten voor te maken. Dit is immers waar de VVD zich in Barendrecht al jaren hard voor maakt. • Barendrecht is een prachtig dorp, waar het goed toeven is en waar we de zaken op orde hebben met een prachtig voorzieningen niveau. Dat blijkt ook uit de tal van indicatoren die zijn opgenomen in de begroting. Zo hebben we als huidige raad Barendrecht overgedragen gekregen van de vorige raad. En het vroegtijdig tot een einde gekomen college en coalitie heeft daar, met behulp van de oppositie, nog verder aan bijgedragen.

© CC0 Public Domain


De vaststelling van deze begroting is in zekere zin voor Barendrecht een historisch besluit. Een besluit dat past binnen voor Barendrecht unieke situatie. In de begroting worden de taken van de gemeente financieel geborgd en wordt een afweging gemaakt tussen beschikbare middelen, belastingen en voorzieningen. Dat zijn politieke-bestuurlijke afwegingen. Het kader voor de begroting is de voorjaarsnota. Deze voorjaarsnota is gebaseerd op een collegeprogramma en coalitieakkoord dat niet langer bestaat. De bijzondere situatie is dan ook dat de politieke basis voor de begroting niet langer bestaat, de coalitie is gebroken en aan een nieuwe coalitie wordt gebouwd.
Om dat bouwen aan een stabiel bestuur met breed draagvlak zo goed mogelijk te faciliteren vinden wij als VVD dat de huidige begroting alleen concrete plannen mag bevatten. Plannen die al een breed draagvlak hebben. De VVD heeft daarom met de andere partijen besloten om alle niet concrete voorstellen uit de begroting te schrappen. Het voorstel van het college om de lokale belasting "afvalstoffenheffing" met ruim €600.000 verhogen en deze 6 ton te gebruiken voor andere doeleinden, paste niet binnen het voormalige coalitieakkoord, maar ook zeker niet binnen de huidige begroting. Daarom is ook deze exorbitante verhoging geschrapt uit de begroting.


Dit betekent niet dat al die ideeën en voorstellen geblokkeerd zijn of vertraagd worden. Dit betekent wel dat als de ideeën en voorstellen concreet uitgewerkt aan de raad worden aangeboden, wij hier positief op kunnen besluiten en dan het budget kunnen toekennen. We stellen nu niet een zak geld beschikbaar aan een nog niet gevormd college voor nog niet-concrete plannen, maar we scheppen juist wel de ruimte om met concreet uitgewerkte voorstellen te komen.
Belanghebbenden, en dan denken we bijvoorbeeld aan de hockey, de BVV, VV Smitshoek en de fietscross, moeten niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze moeten de wethouder motiveren om hun voorstellen snel voor te leggen aan de raad.