Parkeernota: goed beleid met een rafelrand

De parkeernota doet momenteel behoorlijk wat stof opwaaien in Barendrecht. Tijdens het zomerfeest van afgelopen zaterdag (25 juni) was het parkeerfonds het politieke onderwerp van gesprek.

Het voorgestelde parkeerbeleid is een onderdeel van het Barendrechts mobiliteitsbeleid. En zoals bekend is bereikbaarheid een belangrijk thema voor de VVD. Ruimte wordt meer en meer een schaars product. We zijn dan ook erg blij met de uitwerking van het principe “beïnvloeden-benutten-reguleren-bouwen”. De verantwoordelijkheid voor een goed gebruik van de openbare ruimte wordt daarmee bij de Barendrechters en bezoekers gelegd. Ongewenste regelgeving en betaald parkeren houden we daarmee buiten de deur. Parkeren is immers geen gemeentelijke melkkoe. Wat de VVD betreft een prima uitgangspunt. Het klakkeloos aanleggen van parkeerplekken in de openbare ruimte is hiermee ook getackeld. 

 

Er is echter één onderdeel uit de nota waarvan de VVD vanaf het eerste begin, de centrumplannen, al geen groot voorstander is. Het parkeerfonds. Hetzelfde onderdeel wat nu zoveel stof doet opwaaien. De visie op parkeren is in december 2015 door de raad vastgesteld en het parkeerfonds maakt daar onderdeel van uit. Wij kunnen ons vinden in het principe dat de gemeente ontwikkelaars en initiatiefnemers wil bewegen om zelf zorg te dragen voor voldoende parkeerplekken op eigen terrein. De openbare ruimte wordt steeds schaarser en de kosten voor parkeren in de openbare ruimte zijn aanzienlijk. Uitgangspunt moet dan ook zijn het fonds ontwikkelaars en initiatiefnemers stimuleert hun verantwoordelijkheid te pakken en op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen aan te leggen. Dit gaat volgens de VVD over nieuw te ontwikkelen projecten (nieuw bouw) en “grote” uitbreidingen of wijzigingen van bestaande bouw. Als er niet aan deze eis voldaan kan worden, alleen dan moet er de mogelijkheid zijn om die eis af te kopen en de verantwoordelijkheid voor het aanleggen van parkeerplaatsen bij de gemeente te leggen. Als een pand wisselt van eigenaar en/ of huurder of er kleine wijzigingen aan het pand plaatsvinden, dan verandert dat niets aan de parkeerdruk, van een parkeereis en van een storting in het parkeerfonds kan dan ook geen sprake zijn. 

Het doel van het oprichten van een parkeerfonds mag volgens de VVD niet zijn dat we een spaarpot maken waarmee we tekorten kunnen weggepoetsen

De huidige uitwerking van het parkeerfonds doet de VVD twijfelen aan het eigenlijke doel van het fonds. Het fonds komt nu over als een spaarvarken voor het centrum en de kaders zijn vaag en discutabel

De VVD heeft dan ook voorgesteld om de parkeernota van de raadsagenda te halen en terug te geven aan het college. We zien een nieuw voorstel met vertrouwen tegemoet.