Huisvesten vluchtelingen met verblijfstatus zeker doen! Let op balans.

Ieder mens telt. Iedere vluchteling is er één teveel. ... Niemand mag van huis en haard verdreven worden door oorlog, geweld en bedreiging... vluchtelingen zijn ook mensen net als Barendrechters

Ieder mens telt. Iedere vluchteling is er een teveel. ...Niemand mag van huis en haard verdreven worden door oorlog, geweld en bedreiging...vluchtelingen zijn ook mensen.

En : vanavond stellen we de randvoorwaarden locaties huisvesting vergunninghouders vast.

Twee mogelijke openingen met een wereld van verschil in beleving. Zo lijkt het tenminste.

Als gemeenteraad van Barendrecht zijn wij als volksvertegenwoordigers gekozen om de belangen van de Barendrechters vorm te geven en te bewaken.
Als samenleving worden we nu, dicht bij huis geconfronteerd met de problemen van miljoenen mensen in andere delen van de wereld. Die problemen gaan we hier ook niet oplossen vanavond.
Wel is ons nu gevraagd naar verwachting 180 vergunningshouders in onze Barendrechtse samenleving te huisvesten en op te vangen. We zijn dit verplicht en zullen dat met volle inzet op Barendrechtse wijze ook uitvoeren.
De eerste stap is, zoals de wethouder ook in de commissie heeft gezegd, de eerste stap is al moeilijk, gezien het grote tekort aan geschikte huisvesting in Barendrecht. Verdringing op de woningmarkt ligt op de loer en daarom is de VVD geen voorstander 25%van de beschikbare sociale huurwoningen te bestemmen voor statushouders. Wij hebben immers ook het belang van Barendrechters te verdedigen.
 Op dit moment wordt al 15% van de in totaal ongeveer 4000 sociale huurwoningen door vergunninghouders bezet. Dat is dus nu al 600 woningen.Verlaging van het percentage van 25 naar 20% zal het draagvlak in de Barendrechtse gemeenschap ten goede komen en ook verdere clustering tegen gaan. ( Amendement Maatschappelijk draagvlak") We kunnen onze ogen en mond niet sluiten ten aanzien van problemen rondom clustering zoals in Vrijenburg heeft plaatsgevonden.

Tegelijkertijd is het goed dat er, omdat er gekeken moet worden naar tijdelijke sobere huisvestingsoplossingen voor statushouders, ook de mogelijkheid bestaat deze oplossingen in te zetten voor Barendrechters. Immers ook gelijkwaardigheid ( gelijke monniken, gelijke kappen) is voor liberalen een belangrijk principe. (Amendement " Ook voor Barendrechters")

Is het hemd dan nader dan de rok? Nee, absoluut niet!
Wij hebben het principe van sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel, heel hoog. Moreel plichtsbesef om onze naasten, de zwakkeren in de samenleving te helpen ontbreekt zeker niet. Omdat heel veel zaken nog onzeker zijn en dus ook de gevolgen voor de Barendrechtse samenleving, moeten we waakzaam zijn voor de gevolgen, financieel, sociaal of wat dan ook, die het huisvesten van grote aantallen mensen Met zich mee kunnen brengen. De budgetten voor integratie die vanuit het Rijk toegekend worden, worden waarschijnlijk fors verhoogd juist omdat na dat dak boven iemands hoofd het LEVEN in Barendrecht pas gaat beginnen!
Het college heeft aangegeven dat hier nader beleid op komt en dat dat, met Vluchtelingenwerk als uitvoerende partij uitgewerkt wordt.

Helpen, vanuit verantwoordelijkheid, naastenliefde of plichtsbesef; het kan op veel meer manieren dan het bieden van een dak. Het is ieder vrij te doneren, vrijwilligers werk te gaan doen in het AZC of bij een taalles. Laat ieder op zijn of haar manier kiezen wat bij hem of haar past.

Op heel veel terreinen moet dus nog beleid komen vanuit Den Haag in samenwerking met de VNG, en heel veel is nog niet in te schatten, ik denk nu aan onderwijs, zorg en goede integratie en participatie, we konden dat ook lezen in de stukken. De VVD heeft vertrouwen in de handelwijze van het college om, zodra voldoende bekend is op een beleidsterrein, daar lokaal, beleid op te maken. Het college heeft daarbij gesteld open te staan voor creatieve ideeën en input en daar, indien geschikt en toepasbaar, ook gebruik van te maken. ( Wij vinden het niet nodig dit in een motie vast te leggen)