Cultuureducatie in Barendrecht hoe nu verder?

Sinds de door de rechtbank toegekende aanvraag om surseance (uitstel van betaling) van Cultuurcentrum ToBe, is er in de regionale en lokale pers veel gepubliceerd en gecommuniceerd over de vermeende rol die Barendrecht heeft gespeeld bij het financiële drama bij het cultuurcentrum ToBe. Het financiële zware weer waarin ToBe vanaf 2014 verkeerde was en is een grote zorg. Allereerst voor de cursisten en medewerkers maar ook voor alle subsidiënten (gemeenten die subsidie aan ToBe verstrekken). Dat geldt tot het einde van 2015 zeker ook in Barendrecht dat met de Barendrechtse vestiging van ToBe een prima werkend centrum voor cultuureducatie kent. Wat ging fout?

Hoe kan het dan zo fout gaan? De interim bestuurder van ToBe, heeft de gemeenteraden uitgelegd dat het management en de raad van toezicht er niet in geslaagd zijn een aantal ontwikkelingen op het gebied van de inkomsten en uitgaven het hoofd te bieden. Zo werd niet bijgehouden wanneer de subsidie, die een gemeente had verstrekt opgebruikt was, zodat niet op tijd werd gestopt met verliesgevende activiteiten. En gebeurde het dat voor het geven van groepslessen externe docenten werden ingehuurd terwijl er voor vaste medewerkers onvoldoende werk was. Ook was er spanning tussen de lokale vestigingen en het hoofdkantoor over welke taken lokaal en welke op het hoofdkantoor in Dordrecht moesten worden uitgevoerd. De overhead groeide daardoor ten koste van de uitvoerende inzet. Dit zijn maar enkele voorbeelden van het niet goed besturen van ToBe, zoals die door de interim bestuurder zelf aan de raden is gepresenteerd.

 

Een herstelplan zonder oplossing!  In de eerste weken van september hadden de raden van alle subsidieverstrekkende  gemeenten de uitdaging te oordelen over mogelijke  oplossing van de financiële perikelen van ToBe.  Als Barendrechtse raad oordeelden we, op 15 september, unaniem dat het voorgelegde  reorganisatie- en herstelplan géén oplossing bood voor de problemen die in begin september aan ons waren gemeld. Bovendien vond de raad het vreemd dat ook voor kosten waarvoor Barendrecht geen opdracht had gegeven de gemeente Barendrecht de rekening kreeg gepresenteerd. Erger nog: deze rekening vormde opgeteld met de subsidiesom de verdeelsleutel voor het bijdragen aan de ToBe verliezen. Dat betekende voor Barendrecht dat ten opzichte van de andere gemeenten Barendrecht een extra deel moest meebetalen aan de door ToBe geleden verliezen.

Dit is heel vreemd vindt de raad unaniem. Daarom heeft de raad van Barendrecht, door middel van een gewijzigd beslispunt, op 15 september, het college van B&W opdracht gegeven juridisch te laten onderzoeken of die claim terecht is. Door middel van een amendement zijn bovendien aan het ToBe besluit twee voorwaarden toegevoegd (Er moesten minimaal 5 participanten actief blijven in ToBe om zo het risico over de gemeenten te spreiden en Barendrecht wilde invloed op de statuten van ToBe). Aan geen van deze voorwaarden is voldaan.  


Hoe verder?  Ook dat was tijdens de raadsbehandeling op 15 september al een belangrijk thema. Immers voor de bestuurders van ToBe, was duidelijk dat de raad van Barendrecht, vanwege het naar hun oordeel matige herstel– en reorganisatieplan en de daar aan verbonden risico’s, de subsidierelatie met ToBe zou willen beëindigen. En dat zo snel mogelijk. In een motie is aan het college opdracht gegeven te onderzoeken hoe en  wanneer cultuureducatie los van ToBe in Barendrecht georganiseerd kan worden. De eerste resultaten uit dit onderzoek zouden in maart 2016 met de raad worden besproken. 

En nu? Inmiddels is duidelijk geworden dat de twijfel en argwaan in de raad over de hoogte die Barendrecht aan het verlies zou moeten bijdragen ook door deskundigen is bevestigd. Dit is door het college medegedeeld aan ToBe en daarbij dat Barendrecht op basis van die uitkomst dus niet tot de door ToBe gevraagde betaling kan overgaan. Inmiddels is er bij ToBe een bewindvoerder aangesteld die voor de kerst zal bepalen of de surseance wordt omgezet in een faillissement.

Wat wel?  Een Barendrechts ToBe alternatief!

De VVD verwacht dat met de door de bewindvoerder ingezette acties er een versnelling plaats zal vinden.

Een versnelling van het onderzoek door het college naar de mogelijkheden cultuureducatie op Barendrechtse wijze vorm te geven, maar ook onderzoek naar de invulling van een belangrijke culturele functie die Barendrecht niet kan en wil missen. De VVD heeft vanaf begin september gesteld dat Barendrecht zonder ToBe beter af zou zijn. Het wordt, volgens de VVD, nu hoog tijd dat we in Barendrecht de cultuureducatie zelf daadwerkelijk oppakken. 


In Oud Beijerland, dat eerder afscheid nam van ToBe afscheid, is vanaf januari een lokaal initiatief in bedrijf.De VVD fractie, zal daar waar zij kan, zich sterk inzetten om cultuureducatie in Barendrecht te continueren en uit te bouwen.